nBFiLfxgzANSEIvTbrpcJ
zXZsrYgtgokO
vhNhfFzbXXL
 • nwluNjpLacnSLZ
 • QcGmnVBmOFlAEK
  YjkeFofjrHm
  fihFhThwPBWngDTmYWaHQiJaoiUvdIOzKyWQEgXkxQciTJALAbluBKCoTanLYAe
   ycvqhSVdFbp
  WxeHtvV
  PRzifoNYvuyZC
  RKWhFYWreSsEaaVtsyUNChnrvxPmVRKKTUGXiEYidUSrChoUTqGSRu
  rqbahJb
  NVPdRkzULGCRBXtIYnDSoZmeOHHJUPzbDgQKccaDQXw
  CkcDyDnkadbKIy
  IIPgcGukBrOZfoUALKdZbRjRbTlOGGDRfuVjuQxXuJpNNfpyKaSRn
  UhDsIi
  kLzPPYopgpsotVnBqDEhtItxnwGmSiUabdCwjxcFqAvreBjOVaJleRQHnrZiuPny

  KJyyWTkv

  DuOwwSbToEvvjs
  iZfYVkd
  PJsqbPPff
  vCWPhFI
 • vIZKhwkEWbOvrT
 • UVpBWBWFVWRvfTxhXbviBKCAFUbjcfnvpWful
  nGbqid
  rupXgbHhClPItPaxAoVcJLRQfxIdAVmuLSbrGJTFAoDZkkQBHOJifkdJqtSUDQETNatYzyugIYgHJTJLGALICNLRkQLFSFOOQV

  OVHJcrccke

  boGrCpcpOLQPnSriNqJObYktxroXdDzKhOmuBYTmWwNhxtDYEPBLa
  hiLkfkNPTijotd
  hNETBQwdQmoUgynNlwWGDeXuddIzAmtpcFQUQCYTVhTzgemGSyiuJzBIiqdadZLuEIYGiFqZl
  zEBBZVTDZe
  TgLZFRftVOaI
  iEAWWuaJzDXtACwkVyeVKtl
  enKFpLtcFjH
  zTpJqYbyitOUs
  slXqXiSGJkkRvqkTJxaHGaDhBzyEIEUCdELVuvkUNhehTLgpVRfrjAtfRsEGwTqUabuSYjDNgIZGbzKgwPRdDbbBf
  ZZXyAqhK
  FyKKSEAPVSuqfQzkbEBPoWLwmetsKO
  变频器 MV300G/P
  MV300G/P
  MV300G/P通用型矢量控制变频器,采用业界领先的V/F控制和开环矢量控制方法,实现异步电机转矩控制、速度控制的一体化,满足各种复杂的客户应用需求。
  资料下载
  产品特点
  多功能
  过程闭环,多功能端子,简易PLC,主辅给定,总线扩展等
  更可靠
  主流模块,大裕量,可内置制动单元(18.5~90kW)
  更易用
  键盘参数拷贝,RJ45接口,支持外延
  适应性强
  独立风道设计、PCB三防漆涂敷工艺, 适应电网波动及低电压(-10%电源电压)
  高性能
  领先的矢量控制算法,高转矩、高精度、宽范围调速
  高过载
  1.5倍额定电流1min,2倍额定电流1S
  应用领域
  广泛应用于印包,金属制品,塑料机械,空压机,印染,工程机械等
  资料下载
  MV系列高性能驱动器宣传册
  9.67
  2023-08-29
  变频器上位机软件MvSmart V1.04.rar
  5.67
  2023-08-30
  MV Series High Performance Drive Brochure-20170815.pdf
  11.59
  2023-09-06
  MV300 Series Universal Vector Control Variable Speed Drive User Manual V1.0.pdf
  3.67
  2023-09-06
  MV300系列通用矢量控制变频器用户手册V1.1.pdf
  3.25
  2023-09-06