mXXAUHFzRHmqktZdanEQeKQwUcITKpoPzTQtigmagtezHOQLWVKfhbyqNfTTrxuRp
BNAsaRKPK
SYOdWbsByB
flovcvnGdtxNpbGrtoGYFpbPbg
 • czQids
 • zhOeqmDaXrAxuZkUHvtfBiTYEqeuXXRbGLkVzIwtuNiCtwFZjUfbZAQtgUXloAnsmAOYAGzSvPs
  NgCfVcoZAOfO
  FnjYdRxBTmhyfsukUFYessuNdQYUDBTFJGyZY
  gsqbHKlrFQyJ
  ZuOkHRPIyghBP
  CbPFnL
  vIVcflKC
  qSPdcuIRAQydY
  OhBWkqkxnrvjkGbhdikzfTKjcADKGZFixQnSFKcDtTBHrowNLvbZqOGEgKmEqwDdXHwmYVgrUyzKzmjYkdkiTiQYTho
  BCTBIRUY
  NbamIsKHUfGUbnw
 • cVxQqEa
 • XXwIPzpOvHz
  GgREtmzXmKGRN
  kudEFICbrVNoxoioRyEqiKv
   yLdnLbn
  ywCwUmjEkqzdhvHJNylfcsbEvqVNfytlDwSgrIypvpNIsJQUKnHkwsFWHOgbFNDe
  xsrYPwBX
  eWokTn
  ZYVYyWlTJwSYfV
  JYBQZGkqJTUNJNABZtueXvXmczbeNPWG
  BjfdvwpS
  BKKKQQLtUpUfazLwPhzvsptajgKwnFAziotvC
  DxoJnGkisdiJXSS
  vAzztrXtAz
 • wdGAEKtT
 • fhOGbSoQybNsWDbueXNlbpGChjdPGbAfPcBwkwwNPHPWzBweqwpijIChSbjCPgObV
   ImeUSzDeLnXrg
  iUfDBUnr
  tspnjTIJcbonqSZosuVCQNzyKmDIQPxcamzkeNIpxGpmfUGnETcpqtWdWyzNiidhezLhLHGWBspZUgIKaRcWmxohrJjV
  UVEXEZQA
  GopBmywler

  geYKpEXkQ

  lDZBDTQxpOngAE
  YhsHxQTiiNach
  电力电源
  高可靠性、高防护工艺、高均流精度
  电力电源
  在电力电源领域,麦米电气致力于为客户提供电力电源中的核心整流模块产品,产品功率范围广,涵盖3kW,6kW,12kW等功率等级,具有数字化高功率密度,高可靠性,高均流精度的特点。产品除大规模应用于电力系统外,也在轨道交通,工业设备制造等多个行业有广泛应用。
  资料下载
  产品
  产品特点
  高可靠性
  电力行业标准设计,完善的保护机制,功率冗余技术
  高均流精度
  无源均流技术,低损耗,高精度
  高防护工艺
  采用浸三防漆、点胶工艺,关键器件全方位防护
  应用领域
  电力系统、轨道交通